Christen Hansen “Smut”

I dette skriv opsamles de informationer, der er fremkommet omkring Christen Hansen – kaldet “Smut”, der i forbindelse med min transskribering af arrestprotokollerne fra Rudkøbing Arrest, flere gange gjorde sig bemærket. Formålet har været at danne et overblik over Christens liv og levned for at give et indblik i livsforløbet hos denne, og for at undersøge om vi her overhovedet havde fat i en af datidens storkriminelle eller om der blot var tale om et menneske, der var præget af fattigdom og trange kår på Langeland i 1880’erne. Udvalgt kildemateriale kan tilgås via link nederst på denne side.

Barndommen i Tryggelev 1848 – 1960

Christen blev født den 12. august 1848 i Tryggelev Sogn på Langeland, som søn af ugifte Anne Christensen. Anne udlagde Hans Hansen, der havde tjeneste på gården Knepholm under Grevskabet Langeland, som barnets fader. Christen var derfor at regne som et uægte barn, da forældrene var ugifte (Kilde 01).

Anne Christiansdatter selv var født den 5. februar 1821, som datter af Cristen Andreasen (1778 – 1842) og dennes første hustru Anna Kirstine Madsdatter (1786 – 1825) i Tryggelev (Kilde 17).

Christen blev døbt i Tryggelev Kirke den 3. september 1848, og som faddere stod husmand Mads Christensen af Nordenbro, der var Christens morbroder, Rasmus Thomsen i Tryggelev, der var Christens onkel og gift med mosteren Kirsten Christensdatter, Hans Christian Rasmussen i Kinderballe, der ligeledes var Christens onkel og gift med mosteren Karen Christensdatter, samt pige Cathrine Christensdatter, der var Christens moster og i tjeneste på Vestergård. Gudmoder til barnet var Karen Christensdatter, der var Christens moster i Kinderballe (Kilde 02).

Fra barndommen blev Christen sendt i pleje hos slægtninge. Ifølge folketællingen for Tryggelev Sogn fra 1850 er Christen nu 2 år gammel og plejebarn hos sine gudforældre Hans Christian Rasmussen og Karen Christensdatter i Kinderballe (Kilde 18). Han blev dog ikke i pleje hos disse, for i folketællingen for Tryggelev i 1855 var Christian 7 år gammel og nu plejebarn hos en anden moster, Kirsten Christensdatter og dennes mand Rasmus Hansen Thomsen Larsen (Kilde 19). Christen oplyser selv ved en indsættelse i Horsens Tugthus, at han fra sit 7. år til sin konfirmation tjente med sin far.

Christen var indskrevet på Tryggelev skole, men det ses at samtlige felter omkring skolegangens forløb er tomme i skolens navneprotokol, hvilket tyder på at han nok var indskrevet, men sjældent mødt op. Ved indsættelse i Horsens Tugthus i 1881, bekræfter Christen selv at han havde gået på en landsbyskole, men havde forsømt sin skolegang her. Tilmed nævner han at hans fader var drikfældig.

Da Christen var 12 år gammel var han dog blev genforenet med sin moder Anne. Familien var under forsørgelse af fattigvæsenet og havde ophold på hospitalet i Tryggelev (Fattiggården). I mellemtiden havde Ane haft tjeneste i Magleby Sogn og havde her fået yderligere to uægte børn – henholdsvis pigen Nielsine Antonie Martinsen født den 15. juni 1855 og drengen Martin Nielsen Martinsen født den 27. januar 1857, for hvem tjenestekarlen Martin Anton Nielsen blev udlagt som værende barnefader til begge. Disse børn var altså halvsøskende til Christen.

Ungdom 1860 – 1870

Christen blev konfirmeret i Tryggelev Kirke i efteråret 1862. Det noteredes af degnen, at Christens fader Hans Hansen nu var i tjeneste på Brolykke og at moderen Anne var indlagt på Tryggelev Fattiggård. Af karakterer får han god af kundskab og temmelig god af opførsel (Kilde 02). Efter konfirmationen tjente Christen på herregården Brolykke på Langeland.

I følge stambogen i Horsens Tugthus oplyses det, at Christen i 1870 havde haft militærarbejde i forbindelse med sin værnepligt. Men der vides ikke yderligere herom.

Kriminalitet 1870 – 1890

Christens barndom var som beskrevet præget af fattigdom og dårlige familiemæssige relationer. Voksenlivet blev ikke meget bedre og hans levned var præget af fattigdom og armod. Allerede efter sin aftjente værnepligt påbegyndte Christen en tilværelse, hvor han stort set uafbrudt var fængslet eller i politiets søgelys.

Den 28. december 1870 blev Christen indsat i Rudkøbing Arrest på vand og brød, med en dom på 2 gange 5 dage for at have begået tyveri. Sagen blev afgjort ved Langelands Herreders Extraret den 27. februar 1871. Afsoningen af straffen foregik fra d. 16. til 20. marts og igen fra d. 23. til 27. marts 1871. Christen var på dette tidspunkt 22 år gammel og dette var hans første dom (Kilde 03).

I følge Christens straffeattest afsonede han igen en dom i 1875 på 4 gange 5 dages fængsel på vand og brød for tyveri. Christen Hansen er ikke opført i Rudkøbing Arrestprotokol i 1875, om dette skyldes en fejl eller at han afsonede andetsteds vides ikke, men dette var Christens anden domfældelse.

Vridsløselille Forbedringsanstalt

Tredje gang blev dog ikke lykkens gang for Christen. For den 23. september 1876 idømtes han 9 måneders forbedringsarbejde, ved en dom fra Sunds-Gudme Herreder, for simpelt tyveri, der på daværende tidspunkt blev afsonet i total isolation i Vridsløselille Forbedringshus i København. Han indsattes her den 7. oktober 1876 og havde i fængslet fangenummer 368.

Denne gang havde han stjålet en le fra den husmand hos hvem han var i tjeneste. Dette havde han gjort fordi, der var opstået en uoverenstemmelse med husmanden om udbetalingen af lønnen. Christen tog derfor leen og mente at han havde ret til en eller anden form for kompensation for den ikke udbetalte løn. Han løsladtes fra forbedringshuset den 7. april 1877 (Kilde 04).

Forbedringshuset lykkedes dog ikke med at forbedre Christen og han blev for fjerde gang indsat i Rudkøbing Arrest den 14. maj 1879. Denne gang blev han dømt for bedrageri og dermed til 4 gange 5 dages fængsel på vand og brød, som han afsonede i arresten i Rudkøbing på følgende datoer: (15. – 19. juni), (22. – 26. juni), (29. juni – 3. juli) samt. (7. – 11. juli). Han forlod arresten d. 12. juli 1879. (Kilde 05)

Christen arresteredes igen den 26. maj 1880 og sad 3 dage i Rudkøbing Arrest. Det noteres at dette er for forbrydelse mod sædeligheden – hvilket vil sige at han har undladt at betale bidrag til et barn (Kilde 06). Imedens denne afsoning stod på var der allerede gang i efterforskningen af endnu en sag mod Christen for tyveri.

Horsens Tugthus

Christens domme skærpedes løbende, i og med at både arrest og forbedringshus ikke lod til at have en afskrækkende virkning på Christen. I 1880 idømtes Christen sin femte dom for tyveri. Først dømtes han ved ekstraretten ved Langelands Herred d. 20. maj 1880. Dernæst ved en Lands- Over samt Hof og Stadsretsdom d. 16. juli 1880 og sidst ved Højesteret d. 1. oktober 1880 (Kilde 20).

Mellem domafsigelsen og overførslen til Horsens Tugthus sad Christen i Rudkøbing Arrest (Kilde 07).

Denne gang idømtes han 1 års forbedringsarbejde i Horsens Tugthus. Han havde stjålet noget tøj samt nogle granplanter i en skov. Som det kan ses var dommene for tyveri og i særdeleshed for gentagne tyverier dengang meget hårde.

Han indsattes i tugthuset den 14. oktober 1880. Under opholdet i tugthuset modtog han korrespondance fra Marthe Madsen. Christen beskrives ved ankomsten til tugthuset som at være noget mager, men med et sundt ydre, 65 tommer høj, proportionel figur med stærke lemmer, blondt hår og grå øjne. Af særlige kendetegn har han et ar på indersiden af det venstre knæ. Han oplyser at bo sammen med et fruentimmer (Marthe Madsen), der har 3 uægte børn og at han er arbejdsløs, hvilket han også angav som årsag til at han havde begået tyveriet (Kilde 08).

Tugthuset noterede ligeledes at Christen er straffet 3 gange tidligere med vand og brød i Rudkøbing Arrest og ligeledes dømt til 1 års forbedringshusarbejde i Vridsløselille Forbedringshus og at han var 22 år gammel da han første gang blev straffet, hvilket alt stemmer overens med de fundne arrestationer.

Han løsladtes fra tugthuset den 14. juni 1881. Altså var en del af den tid som Christen havde siddet som arrestant medtaget i afsoningstiden.

Horsens Tugthus – endnu engang

Dog gik der ikke længe før Christen endnu engang måtte forlade Langeland og drage til Jylland. Den 23. november 1881 dømmes Christen af Rudkøbing Købstads Extraret endnu engang til 1½ års forbedringsarbejde i Horsens Tugthus for tyveri. Han havde stjålet noget værktøj og en klase vindruer der tilsammen udgjorde en værdi på 6 kroner og 50 øre og oplyser at letsindighed var årsagen til at han havde stjålet de omtalte genstande. Han indsattes i tugthuset d. 29. november 1881 og blev løsladt herfra d. 29. maj 1883. Det noteres at han under sit ophold i tugthuset har udvekslet korrespondancer med Marthe Madsen og sin moder. Dette var syvende gang at Christen blev straffet (Kilde 11).

Familie

Imens Christen sad i Horsens Tugthus fødte Marthe Madsen en datter, som Christen udlagdes som barnefader til. Datten blev født den. 5. juni 1881 i Rudkøbing og fik navnet Ingenia Antonia Hansen (Kilde 09). Datteren døde dog allerede året efter den 30. maj 1882 af lungebetændelse og blev begravet på kirkegården i Rudkøbing (Kilde 12).

I følge kildematerialet fra Horsens Tugthus havde Christen dog 2 børn. Det er endnu ikke lykkes at finde det andet barn, der dog skal være født forinden optegnelsen i Horsens Tugthus i oktober 1880. Den 30. juli 1879 fødte kvinden Marthe Madsen en søn, Jens Edvard Madsen, i Magleby, men nægtede at oplyse faderens navn til denne… Dette kunne være Christens søn. Jens immigrerende senere i livet til USA, giftede sig med Andrea og fik mindst 2 børn.

Året efter løsladelsen døde Christens mor Anne Christensdatter d. 27. november 1882, som almisselem i Tryggelev. Hun døde af svindsot og begravedes på Tryggelev Kirkegård d. 1. december 1882.

Den 13. oktober 1884 arresteres Christen igen i Rudkøbing og indsattes i Rudkøbing Arrest med en dom på 8 dages simpelt fængsel for lovovertrædelse af straffelovens §178, der omhandler tilintetgørelse af bevismateriale. Den 21. oktober 1884 afsendtes han til Fåborg (Kilde 13).

Horsens Tugthus – igen… og igen…

Det lykkedes ikke for Christen at holde sig ude af fængsel ret lang tid af gangen. Den 15. december 1884 blev Christen for tredje gang sendt til Horsens Tugthus, denne gang med en dom på 2 års tugthusarbejde for tyveri. Christen havde stjålet en bådshage samt 2 frakker af en værdi på 10 kroner og 73 ører samt fra en skibskahyt et ur af en værdi på 25 kroner. Han angav denne gang drikfældighed som årsag for sin forbrydelse. Han løsladtes fra tugthuset den 15 december 1886 (Kilde 14).

Det hårde levneds ende

I 1890 er Christen trods alt ikke i fængsel. Den 3. januar dette år, dør han i Kinderballe ved Tryggelev af brystsyge (tuberkulose) og begravedes den 7. januar 1890 på Tryggelev Kirkegård (Kilde 15 og 16). Christen blev 41 år gammel.

Om Christen var af en særlig uforbederlig karakter eller om det var det hårde og fattige levned, der var årsag til at Christens liv formede sig som det gjorde, skal jeg ikke kunne afgøre, men som opsyndmanden i Vrisløselille Forbedringsanstalt skrev ved løsladelsen af Christen i 1877: “I det hele har han ingen fremtrædende sider og det vil vistnok nærmest være afhængigt af de ydre omstændigheder om han skal gå i god eller dårlig Retning.”.

Kilder:

Af Nan Toftdal – Juli 2020.